Trustpilot

                                                                                             Villkor

                                               VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TRUSTPILOTS WEBBPLATSER

                                                                                                           (Senast Uppdaterat Maj 2017)

Dessa villkor för användning (hädanefter "Användarvillkor") gäller för all användning av Trustpilots webbplatser (hädanefter "Webbplats") inklusive - men inte begränsat till - trustpilot.com, trustpilot.co.uk och trustpilot.nl.

Webbplatsen tillhandahålls av Trustpilot A/S, Pilestræde 28, 5 tr. 1112 Köpenhamn K, Danmark, CVR-nr. 30 27 65 82, support@trustpilot.com. I dessa användarvillkor syftar orden "vi", "oss" och "vår" på Trustpilot.

Användarvillkoren skall anses innehålla alla övriga regler, policys och riktlinjer som det hänvisas till häri eller som vi annars publicerar på vår webbplats (i och med detta kan regler, policyer och riktlinjer komma att ändras emellanåt), inklusive men inte begränsat till:

I händelse av konflikt mellan villkoren häri och de som finns i användarriktlinjerna, skall användarriktlinjerna gälla.

Genom att använda webbplatsen samtycker du till användarvillkoren, inklusive användarriktlinjerna. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor, bör du inte använda webbplatsen. Registrering som användare kräver att du uttryckligen godkänner användarvillkoren.

TJÄNSTERNA PÅ WEBBPLATSEN

1  Registrerad användare

1.1  För att få full tillgång till webbplatsen måste du skapa en profil och registrera dig som användare (hädanefter "Registrerad användare").

1.2  Du får bara registrera en profil per person på webbplatsen. Profilen är personlig och får inte överföras till andra.

1.3  För att bli registrerad användare behöver du ett lösenord. Du väljer ditt eget lösenord, som du måste använda tillsammans med din e-postadress när du loggar in på webbplatsen. Alternativt kan vi skicka ett lösenord till dig. Lösenordet är personligt och du får inte överföra det eller på annat sätt göra det åtkomligt för andra. Det är ditt ansvar att se till att tredje part inte får tillgång till lösenordet. Om du upptäcker att någon har eller kan ha fått tillgång till ditt lösenord är du skyldig att meddela oss om detta. Vi kan och kommer att ändra lösenordet om det finns risk för att någon annan kan ha fått tillgång till det eller om det används i strid med användarvillkoren.

1.4  När du registrerar dig måste du välja ett användarnamn. Användarnamnet visas på webbplatsen varje gång du skriver eller ger kommentarer om et omdöme eller när du skapar användargenererat innehåll (se 2.1 nedan) på webbplatsen. Därför bör du tänka efter om du vill använda ett användarnamn som andra kan använda till att identifiera dig. Användarnamnet får inte (i) vara stötande eller på annat sätt kränkande, (ii) innehålla beteckningarna "Gäst", "Admin", ".dk", "*.com" osv., eller (iii) innehålla kännetecken som tillhör någon tredje part, inklusive namn på kända personer eller personnamn som du inte äger rättigheterna till. Du garanterar att ditt användarnamn inte gör intrång på rättigheter (inklusive immateriella rättigheter) som tillhör tredje part och/eller härrör från användarvillkoren.

1.5  I händelse av att du bryter mot eller misstänks bryta mot dessa användarvillkor eller tillämplig lag, har vi rätt att när som helst, utan förvarning och utan förfång för andra rättigheter, ta bort, stänga eller ändra din profil. När din profil har tagits bort har du inte längre tillgång till de tjänster på webbplatsen som kräver registrering och/eller inloggning som registrerad användare. När vi tar bort din profil förbehåller vi oss rätten att ta bort användargenererat innehåll (se 2.1) som du har skapat på webbplatsen.

1.6  Vi förbehåller oss vidare rätten att när som helst och utan förvarning eller förklaring ta bort din profil och användargenererat innehåll (se 2.1). I sådana fall gäller vår ansvarsfriskrivning utan begränsningar.

1.7  Om du inte är en registrerad användare har du inte åtkomst till och får inte försöka få åtkomst till de delar av webbplatsen som kräver användarregistrering.

2  Användargenererat innehåll från registrerade användare

2.1  I den utsträckning som lagen tillåter är rättigheterna (inklusive alla immateriella rättigheter) till allt material, information, meddelanden, omdömen, artiklar eller andra typer av kommunikation (härefter "Användargenererat innehåll" eller "AGI") som registrerade användare skapar på webbplatsen licensierade till Trustpilot för icke-exklusiv användning. Registrerad användare har inte rätt till royaltybetalningar eller annan kompensation eller avgift i samband med sådant AGI. Vi kan fritt använda och överföra AGI. Vår icke-exklusiva rätt att fritt använda AGI gäller oåterkalleligen, utan någon tidsbegränsning och utan territoriella begränsningar.

2.2  Registrerade användare är ansvariga för det AGI de publicerar på webbplatsen.

2.3  Registrerade användare garanterar att allt AGI som publiceras på webbplatsen är korrekt och sant (i de fall då fakta anges) eller ärligt menat (i de fall åsikter anges).

2.4  AGI måste relatera till ett företag eller en organisation från vilken den registrerade användaren har handlat eller på annat sätt kan dokumentera användning av företagets eller organisationens varor eller tjänster.

2.5  Du får inte publicera AGI angående företag med vilka du har en personlig eller yrkesmässig relation.

2.6  Registrerade användare får inte publicera sådant AGI på webbplatsen som

2.7  Användare som bidrar med AGI garanterar i alla sammanhang att deras AGI är lagligt och i överensstämmelse med användarvillkoren. Om vi får meddelande om eller på annat sätt får kännedom om att visst AGI strider mot gällande lagstiftning och/eller användarvillkoren har vi rätt att ta bort AGI utan förvarning och - beroende på karaktären av överträdelsen - informera den kränkta parten och/eller myndigheter om överträdelsen. Vår rätt att ta bort innehåll kräver inte att vi ger någon förklaring, även om vi strävar efter att informera den registrerade användaren om borttagandet och anledningen därtill.

2.8  Registrerade användare beviljar oss härmed rätten att inleda och vidta de rättsliga åtgärder vi anser nödvändiga i händelse av kränkning av den registrerade användarens AGI.

2.9  Registrerade användare garanterar att ersätta oss för alla anspråk som kan komma att göras mot oss till följd av den registrerade användarens brott mot användarvillkoren eller gällande lagstiftning. Registrerade användare måste ersätta oss och hålla oss skadelösa för och mot alla anspråk eller förluster på grund av tredje parts anspråk mot oss som uppkommit som resultat av den registrerade användarens AGI.

2.10 Vi kan när som helst begära information om AGI från den registrerade användaren, inklusive dokumentation som ligger till grund för informationen i AGI. Registrerade användare måste exempelvis dokumentera att AGI är baserat på en faktisk köpupplevelse i en verklig kundrelation med det företag som AGI avser.

ALLMÄNNA VILLKOR

3  Rättigheter

3.1  Innehållet på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, text, kännetecken, grafik, ikoner, foton, beräkningar, referenser och programvara, tillhör Trustpilot eller en tredje part (som inte är den registrerade användaren) och skyddas av dansk eller internationell lagstiftning, inklusive den danska upphovsrättslagen, danska varumärkeslagen, danska marknadsföringslagen, m.fl. Om du ger återkoppling eller kommer med idéer eller förslag avseende webbplatsen eller tjänsterna som erbjuds på webbplatsen ("Återkoppling"), har vi full frihet att fullständigt använda oss av sådan återkoppling.

3.2  Obehörig kopiering, distribution, uppvisande eller annan användning av Webbplatsen eller delar därav är ett brott mot dansk och/eller annan lagstiftning som kan leda till civil- och straffrättsliga påföljder.

3.3  I samband med att du lägger ut ditt AGI hos oss, överförs rättigheterna till fritt utnyttjande av AGI oåterkalleligen till oss, utan tidsbegränsning och utan territoriella begränsningar, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

3.4  Nedladdning och annan digital kopiering av innehållet på webbplatsen eller delar därav tillåts endast för personligt, icke-kommersiellt bruk om inte annat har skriftligen avtalats med oss eller är tillåtet under tillämplig tvingande lag.

3.5  Alla företagsnamn, varumärken och andra kännetecken på webbplatsen är eller blir Trustpilots eller tredje parts (som inte är den registrerade användaren) egendom och får användas för kommersiella ändamål endast efter förhandsgodkännande av oss respektive ifrågavarande tredje part.

4  Personuppgifter

4.1  Vi genomför olika typer av behandling av personuppgifter i samband med användningen av vår webbplats. Vår behandling av personuppgifter sker enligt vår sekretesspolicy, som du kan hämta på: http://legal.trustpilot.se/end-user-privacy-terms.

Genom att acceptera dessa användarvillkor bekräftar du att du har läst och godkänt vår sekretesspolicy.

5  Ansvarsfriskrivning och skadelöshet

5.1  Webbplatsen, liksom webbplatsens innehåll och tjänster, tillhandahålls "i befintligt skick", och vi garanterar inte innehållet eller riktigheten i AGI eller webbplatsen; vi skall inte heller hållas ansvariga för våra egna eller andras borttagningar eller blockeringar av AGI. Vi kan när som helst helt godtyckligt och helt utan skadeansvar ta bort innehåll på webbplatsen. Vi utesluter uttryckligen alla förbehåll, garantier och andra villkor som annars kan anses antydas i lag, sedvanerätt eller billighetsrätten.

5.2  Vi undersöker eller övervakar inte AGI som publiceras på webbplatsen. Trots det ovannämnda har vi dock alltid rätt att undersöka och redigera (inklusive anonymisera) AGI, exempelvis när sådana åtgärder (i) föranleds av begäran från tredje part, (ii) krävs enligt tillämplig lag, eller (iii) är nödvändiga för att uppnå överensstämmelse mellan AGI och våra användarriktlinjer.

5.3  Vi är inte ansvariga för innehållet i AGI. Vårt icke-ansvar gäller allt AGI, även AGI som har redigerats av oss (se 5.2). Vi är inte ansvariga för länkar till tredje parts webbplatser som förekommer i AGI, inklusive innehållet på den sida till vilken AGI länkar.

5.4  Rekommendationerna, omdömena, kommentarerna m.m. om specifika företag, tjänster, e-företag m.m. på webbplatsen är endast riktlinjer. Vi är inte i något fall ansvariga för innehållet på webbplatsen. Användning av Trustpilot sker i alla avseenden på de registrerade användarnas ansvar. Vi är inte ansvariga för åtkomsten av webbplatsen.

5.5  Vi är inte i något fall ansvariga för skador orsakade av användandet av webbplatsen, inklusive (i) förlust av förtjänster, kontrakt, omsättning, affärsverksamhet, affärsmöjlighet, förlust eller förvrängning eller återställning av data, goodwill, säkerhetsbrott som härrör från fel i tredje parts telekommunikation och/eller internet, förväntade besparingar eller intäkter (oavsett om av dessa är direkta, indirekta eller följdskador), (ii) förlust eller skada som uppstår i samband med ansvarsskyldighet till tredje part (oavsett om av dessa är direkta, indirekta eller följdskador), eller (iii) alla eventuella indirekta förluster eller skador.

5.6  Ingenting i användarvillkoren utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår från vårdslöshet, inte heller ansvar för bedrägligt vilseledande eller vilseledande avseende en grundläggande fråga eller ansvar som inte kan undantas eller begränsas enligt tillämplig lag.

6  Övriga användarvillkor

6.1  Vi kan när som helst och utan förvarning revidera eller ändra dessa användarvillkor eller, helt godtyckligt och utan förvarning, stänga, ändra eller omorganisera webbplatsen. Som registrerad användare accepterar du att alltid omfattas av gällande användarvillkor. All revidering eller ändring av användarvillkoren meddelas på webbplatsen. Vi strävar dessutom efter att informera registrerade användare om ändringar i användarvillkoren. Registrerade användare samtycker till att fortsatt användning av webbplatsen efter att en modifierad version av användarvillkoren har meddelats innebär ett accepterande av de modifierade användarvillkoren.

6.2  Om något av dessa användarvillkor skulle anses olagligt eller utan effekt och därför icke-verkställbart, kommer detta inte att ha någon effekt på tillämpligheten eller verkställbarheten av andra delar av användarvillkoren.

7  Avtalstid och uppsägning

7.1 Vi kan säga upp din rätt till åtkomst och användning av tjänsterna som erbjuds på webbplatsen när som helst, av vilken orsak som helst, utan ansvarsskyldighet. Om vi skulle göra det, eller om du väljer att ta bort din profil, upphör alla eventuella rättigheter du har beviljats genom detta avtal omedelbart. Avsnitt 2-8 fortsätter att gälla även efter uppsägning av användarvillkoren.

8  Tillämplig lag och jurisdiktion

8.1  Användarvillkoren omfattas av dansk lagstiftning, och allmänna regler i dansk lagstiftning skall tillämpas i alla relationer mellan oss och registrerade användare och andra användare av webbplatsen, om inte annat anges. Alla eventuella tvister skall föras inför domstol i Trustpilots danska jurisdiktion förutom när detta strider mot tvingande jurisdiktionsregler.